CHLOR pure 5l (6 kg)

13,70  (11,42  bez DPH)

7 na sklade

Katalógové číslo: 12059 Kategórie:

Dodávame do Česka, Nemecka, Rakúska, Poľska, Maďarska

Ablieferung nach Tschechien, Deutschland, Österreich, Polen, Ungarisch

CHLÓROVÁ DEZINFEKCIA
Vysoko účinná dezinfekcia bazénovej vody pre verejné a privátne bazény. Vhodná pre dávkovacie automaty ASEKO.

Popis

CHLOR PURE
Chlórová dezinfekcia na báze chlórnanu sodného. Vhodná pre dezinfekciu vody vo všetkých typoch bazéna. Vysoká účinnosť proti bakteriám, vírusom, riasám a plesniam. Vyžaduje úpravu pH v rozmedzí 6,8 – 7,2. Pri vyššom pH sa účinnosť znižuje.

Prípravok je určený pre dezinfekciu bazénovej vody hlavne pri použití automatických dávkovačov ASIN AQUA.

Počiatočná dávka: 5 – 20 ml na 1 m3
Udržovacia koncentrácia: 0,3 – 1,0 mg/l
pH: odporučený rozsah pH vody v bazénu je 6,8 až 7,2.

UPOZORNENIE: nesmie prísť do priameho styku s inými prípravkami.
POZOR! Priamym stykom prípravku s fóliou bazéna (alebo iným povrchom) môže dôjsť k odfarbeniu alebo inému poškodeniu.

NEBEZPEČIE: Obsahuje chlórnan sodný, roztok, obsah aktívneho chlóru min. 13 % a hydroxid sodný.

H290 – Môže byť korozívny pre kovy.

H314 – Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

H400 – Vysoko toxický pre vodné organizmy.

H413 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinky.

P260 – Nevdychujte výpary/aerosoly.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 – Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranný štít na tvár.

P303+P361+P353 – PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte sa.

P305+P351+P338 – PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné ich vytiahnuť ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 – Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lekára.

P390 – Uniknutý produkt absorbujte, aby sa zabránilo materiálnym škodám.

P501 – Odstráňte obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi.

EUH031 – Uvoľňuje toxický plyn pri styku s kyselinami.

EUH206 – Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Názov a koncentrácie účinnej látky: Chlórnan sodný <250 g/kg. Obsah aktívneho chlóru min. 10%.
Forma prípravku: Tekutá chlórová dezinfekcia
Účel použitia: Dezinfekcia bazénovej vody.
Použití: Chlórová dezinfekcia na báze chlórnanu sodného 10%. Pre dezinfekciu vody vo všetkých typoch bazéna. Vysoká účinnosť proti baktériám, vírusom, riasám a plesniam. Vyžaduje úpravu pH v rozmedzí 6,8 – 7,2. Pri vyššom pH sa účinnosť znižuje.
Udržovacia koncentrácia: 0,3 – 1,0 mg/l
Aplikácia: dávkovanie zariadením ASIN Aqua
Odstraňovanie látky a znečisteného obalu: Odstrániť podľa platných českých a miestnych predpisov. Obal po dôkladnom vyčistení možno recyklovať. Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizácie!
Číslo alebo označenie šarže: uvedené na obale výrobku.
Skladovanie: Skladujte iba v originálnom obale pri teplote 15 až 30 °C.

Poškodený obal vymeňte za nový.

Neskladujte so silnými kyselinami.

Chráňte pred mrazom.

Nevystavujte teplu a priamemu slnečnému žiareniu.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 6000 g

Bezpečnostný list