FLOC+C 5l

21,40  (17,83  bez DPH)

6 na sklade

Katalógové číslo: 12138 Kategórie:

Dodávame do Česka, Nemecka, Rakúska, Poľska, Maďarska

Ablieferung nach Tschechien, Deutschland, Österreich, Polen, Ungarisch

FLOC+C je vysoko účinná zmes polymerných flokulantov a koagulantov na čírenie bazénovej vody.

Popis

FLOC+C
FLOC+C je vysoko účinná zmes polymerných flokulantov a koagulantov na čírenie bazénovej vody. Odstraňuje i ten najjemnejší zákal tým, že ho zhlukuje do pevných vločiek, ktoré sa zachytia na filtri. Vysoká účinnosť je výsledkom dlhoročného vývoja spoločnosti ASEKO.

Pre správne dávkovanie prípravku FLOC+C použite zariadenie ASIN Aqua.

Dávka: 10 – 100 ml za hodinu, dávkujte kontinuálne pomocí pomalobežného čerpadla. 1 ml FLOC+C sa vstrekuje na 1m3 vody, ktorá cirkuluje filtrom.
pH: odporučený rozsah pH vody v bazénu od 6,4 do 7,6.

VAROVÁNÍ

H290 – Môže byť korozivný pre kovy.

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P101 – Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.

P102 – Uchovávajte mimo dosah detí.

P103 – Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.

P234 – Uchovávajte iba v pôvodnom obale.

P280 – Používajte ochranné okuliare/ochranný štít tváre.

P305+P351+P338 – PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné vybrať ich ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337+P313 – Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie.

P501 – Odstráňte obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi

ÚČINNÉ LÁTKY: Polyaluminiumchlorite 10%, indexové číslo 008-003-00-9, CAS 1327-41-9
FORMA: čistá kvapalina
ÚČEL POUŽITIA: flokulácia a koagulácia bazénovej vody
DÁVKA: 10 – 100 ml/hodinu (podľa výkonu filtračného čerpadla)
APLIKÁCIA: dávkovanie zariadením ASIN Aqua
SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA: Skladovať v tesne uzavretých obaloch na suchom, chladnom, dobre vetranom mieste, chránené pred svetlom, pri teplote max. 25 °C, najnižšia prípustná skladovacia teplota je -10°C. Skladovať mimo dosah tepelných a svetelných zdrojov. Chrániť pred priamym slnečným svetlom. Nádoby musia byť uzavreté tak, aby bol umožnený únik vnútorného tlaku.

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAH DETÍ

Ďalšie informácie

Hmotnosť 6000 g

Bezpečnostný list