Hladinový automat HAUT 4, presné sledovanie výšky hladiny

 data-lazy-src=

Hladinu meria pomocou hydrostatického snímača v štandardnom prevedení merania výšky od 0 až do 2 m. V prípade individuálnej požiadavky môžeme zvýšiť rozsah na meranie od 0 až do 200m. Zariadenie má neustály dohľad nad chodom filtračného motora. To znamená, že motor môže pracovať iba pri dostatočnej (nastavenej požadovanej) výške vody v nádrži (bazéne).

Automat HAUT 4  od spoločnosti Aquaspark, s.r.o. vyhodnocuje 4 úrovne výšky hladiny:

  • H min – úroveň, od ktorej je povolené v režime FILTRÁCIA spustenie filtračného motora
  • H ON – klesnutím hladiny vody v nádrži (bazéne) pod túto úroveň sa spustí automatické dopúšťanie vody
  • H OFF – pri dosiahnutí výšky hladiny vody v nádrži (bazéne) sa automatické dopúšťanie vody zastaví
  • H max – po dosiahnutí tejto výšky hladiny sa spustí nútene filtračný motor v režime FILTRÁCIA (zopne sa 16A relé filtrácie) aj mimo nastavených filtračných časov. Následne sa filtračný motor vypne až po vytlačení vody späť z nádrže do bazéna.

Všetky úrovne výšky hladiny a stav zariadenia, v ktorom sa aktuálne nachádza, sú zobrazované na LCD displeji.

Aktuálna hladina (H akt) je meraná hydrostatickým snímačom. Nesprávne pripojenie príp. odpojenie čidla od zariadenia signalizuje chybu na LCD displeji. Automaticky sa vypne režim DOPÚŠŤANIE a zároveň nútene vypne aj filtračný motor.

hydrostatický ventil Hydrostatické čidlo

Pri zapnutí dopúšťania sa automaticky spustia 2 bezpečnostné funkcie:

  • zmena za čas – časová funkcia, ktorá sleduje zmenu výšky už od +/- 1cm hladiny v nastavenom časovom intervale;
  • maximálny čas dopúšťania – bezpečnostná funkcia udávajúca maximálny čas, počas ktorého sa nádrž (bazén) musí napustiť. V štandardnej prevádzke ide o čas trvania napustenia vody medzi H ON a H OFF.

VÝNIMKA!!  dopúšťanie nekontrolujeme bezpečnostnými funkciami iba v prípade podrežimu PRVOTNÉ NAPÚŠŤANIE BAZÉNA. Zapíname ho v menu zariadenia a využívame ho pri prvom uvedení bazéna do prevádzky. Automaticky sa vypína dosiahnutím hladiny H OFF.

V bazénoch so slanou úpravou vody pri meraní výšky hladiny hydrostatickým snímačom často dochádza k odchylkam v meraní. To je spôsobné zmenou hustoty kvapaliny.

Hladinový automat HAUT 4 zabezpečuje meranie výšky hladiny s presnosťou +/-1cm !!!

V našom hladinovom automate je možné štandardne vybrať z 3 druhov tekutiny:

  • pitná voda
  • slaná voda
  • iná tekutina (napr. oleje) v rozsahu pH 4 až 8,5. Možnosť kalibrovať automat na neznámy druh tekutiny (podľa hustoty).

Odporúčané použitie zariadenia:  na sledovanie výšky hladiny v bazénoch, nádržiach, studniach, vodných vrtoch, v priemysle – sledovanie výšky rôznorodých kvapalín (nie však agresívnych – rozsah pH 4 až 8,5).

Hladinový automat HAUT 4 je možné  po vzájomnej dohode upraviť/doplniť v zmysle individuálnych požiadaviek zákazníka. 

Rastislav Sádecký, konateľ spoločnosti Aquaspark, s.r.o.

[thrive_leads id=’8001′]
Aquaspark